SV Pay

SV Pay is een dochteronderneming van SV Land en Torstai en voert voor organisaties de uitkeringsadministratie uit. Hiermee combineren wij twee specialismen, namelijk het specialisme sociale zekerheid van SV Land en het uitvoeren van administratieve processen van Torstai.

De uitvoering van de ZW is gebonden aan complexe wet- en regelgeving. U besteedt de beoordeling van het recht op uitkering, de berekening van de hoogte van de uitkering, de uitbetaling en verstrekken van uitkeringsspecificaties uit aan SV Pay. Net als dit vaak gebeurt bij salarissen. Daarnaast is het in het proces van het uitvoeren van de ZW administratie verplicht om bij UWV beschikkingen aan te vragen, indien er sprake is van wijzigingen in het recht en de hoogte van de uitkering. Ook in het geval van schorsing of het weigeren van een uitkering is er een beschikking nodig van UWV. UWV blijft namelijk eindverantwoordelijk
voor de uitvoering van de ZW. Dit vereist de groots mogelijke zorgvuldigheid en gedegen kennis van de sociale zekerheidswet- en
regelgeving. Ook dit proces neemt SV Pay uit handen.

Globaal neemt SV Pay dus de volgende activiteiten van u over

–      Verwerken van de ziekmelding van de flexmedewerker

–      Bepalen recht en hoogte (dagloonberekening) van de ZW uitkering

–      Periodiek draaien van de uitkeringsrun (vaak per week of per vier weken)

–      Verstrekken van duidelijke betaalspecificatie ZW uitkering aan ex werknemer

–      Verstrekken van periodieke managementinformatie aan werkgever

–      Verstrekken van jaaropgaven

–      Contact met de Arborol ZW werkgever

–      Opvragen van beschikkingen bij UWV en beoordelen van deze beschikkingen

–      Helpdesk voor het beantwoorden van vragen

Voor meer informatie ga naar www.svpay.nl.

Diensten

Referenties

Contact